064/967-38-10 email: office@airsoft-ar.com

AST BUKULJCI ARANDJELOVAC

Dana 07.03.2023 Mesto : Arandjelovac

Sadržaj

1. KO DONOSI I ŠTA DEFINIŠE OVAJ PRAVILNIK ? 5

1.1. koje oblasti reguliše ovaj pravilnik 5

1.2. Opšta pravila 5

1.3. Posebna pravila 5

2. OSNOVNO O AIRSOFT-u 5

2.1. Šta je Airsoft , osnovni ciljevi 5

2.2. Osnovni ciljevi Airsofta 6

2.6. Ko može da se bavi Airsoft-om? 6

2.7. Airsoft replike 6

2.7.1. Energija ispaljivanja 7

2.7.2. Nišanske sprave 7

3. PRAVILA LIČNE BEZBEDNOSTI 7

3.1. Zaštita za oči 7

3.2. Zaštita za lice 8

3.3. Obeležavanje pogođenih igrača 8

3.4. Obeležavanje moderatora i posmatrača 8

3.5. Ostala zaštitna oprema 8

3.6. 3.6 Pirotehnika 8

3.7. Nezgode 8

4. BEZBEDNO RUKOVANJE REPLIKAMA 8

4.1. Transport replika 9

4.2. Na susretima 9

4.3. Stavljanje okvira 9

4.4. Bezbedno opaljivanje 9

4.5. Rukovanje replikom 9

4.6. Vađenje okvira 9

4.7. Replike i Alkohol 10

4.8. Gađanje životinja 10

5. MERENJE ENERGIJE I BRZINE PROJEKTILA 10

5.1. Energija i brzina 10

6.1. Jurišne puške 11

6.2. Puškomitraljezi i mitraljezi 11

6.3. Precizne puške / DMR 11

6.4. Bacači granata i podcevni bacači granata 12

6.5. Mine i granate 13

7. OSNOVNA PRAVILA IGRE 13

7.1. Pogoci 13

7.2. Signaliziranje pogotka 14

7.3. Ulazak u igru i izlazak iz igre 14

7.4. Komunikacija 15

7.5. Radio komunikacija 15

7.6. Poziv na predaju 15

7.7. Tiha eliminacija (SILENT KILL) 15

7.8. Zabrana gađanja na slepo (BLIND SHOT) 15

7.10. Zabrana fizičkog kontakta 16

7.11. Komandni lanac 16

7.12. Dejstvovanje kroz prepreke 16

7.12.1. Prepreke 16

7.12.2. Rastinje 16

8. DOPUNSKA PRAVILA  ( UČESTVOVANJE NA SUSRETIMA, OGANIZOVANJE SUSRETA ) 17

8.1. Učestvovanje na susretima, ponašanje članova 17

8.1.1. Odazivanje na poziv organizatora 17

8.1.2. odlučivanjem vecine se odlučuje o učešću na susretima 17

8.2. Dolazak na susret 17

8.3. Nošenje oznaka 18

8.4. Verbalni sukobi 18

8.5. Kultura igranja - Fair Play 18

8.6. Pravila oblačenja – Dress Code 18

8.7. Kontrola propozicija od strane TEAM LIDERA 18

9. ORGANIZACIJA SUSRETA 19

9.1. Kalendar susreta 19

9.2. Najava 19

9.3. Bezbednost 19

9.4. Odgovornost 19

9.5. Hroniranje 19

9.6. Dužnosti na terenu 19

9.7. POSLE SUSRETA 20

10. Kršenja pravila i kazne 20

10.1. Kaznena politika 20

10.2. Kršenja pravila na terenu 20

10.3. Kazne koje može moderator da donese su: 20

10.4. Kršenja pravila van terena 21

11. POJMOVNIK 21 1. KO DONOSI I ŠTA DEFINIŠE OVAJ PRAVILNIK ?

 1. koje oblasti reguliše ovaj pravilnik

 

Pravilnik reguliše pravila i odnose u   airsoft disciplinama i događajima.

  skladu sa statutom AST Bukuljci  i važećim zakonima Republike Srbije.

 1. Opšta pravila

Pravilnik definiše opšta  pravila ponašanja na Airsoft susretima i drugim

Događanjima  vezanim za Airsoft u Republici Srbiji sa ciljem da se uspostave osnove za bezbednu,

kulturnu i društveno prihvatljivu igru. Svako ko želi da učestvuje na airsoft susretima i drugim

dogadjanji ma vezanim za Airsoft u Srbiji dužan je da se upozna sa ovim pravilima i dužan je da ih

poštuje.

 1. Posebna pravila

Pravilnik je  otvoreni dokument, što znači da je moguće primenjivati strožija pravila od onih navedenih u

njemu. Posebna pravila, dopune pravila i načini igre se mogu menjati i dopunjavati samo ukoliko se

time ne ugrožava bezbednost učesnika i ako nisu u suprotnosti sa opštim pravilima. Posebna pravila

organizator treba naglasiti prilikom najave susreta, i treba skrenuti pažnju na njih pre početka samog

susreta.
 1. OSNOVNO O AIRSOFT-u

  1. Šta je Airsoft , osnovni ciljevi 

Airsoft je bezbedna, nenasilna strateško-taktička igra, koju širom sveta igraju

hiljade ljudi, pridržavajući se svih relevantnih zakona. Airsoft ne propagira rat i oružane sukobe, to je

samo igra. 

Airsoft je rekreativno - takmičarski sport. 

 1. Osnovni ciljevi Airsofta

 2. Razonoda
 3. zabava
 4. Rekreacija

 

 1. Ko može da se bavi Airsoft-om?

 

Airsoftom mogu da se bave sve punoletne osobe koje to žele i spremne su da se pridržavaju ovog

Pravilnika. Airsoft igrači ili Airsofteri ne predstavljaju nikakvu vojnu, paravojnu, političku ili etničku

grupaciju.

1) Licima mlađim od 18 godina je zabranjeno učestvovanje na Airsoft susretima koje organizuju

članovi Airsoft zajednice Srbije.

2) Airsoft igrači pristupaju igranju airsofta samoinicijativno i na sopstvenu odgovornost.

3) Airsoft igrači snose punu materijalnu i krivičnu odgovornost za svoje postupke na terenu i van njega

a vezano za poštovanje bezbednosti igre, pravila igre, poštovanje svih učesnika na susretima tj drugih

igrača kao i osoba koje nisu učesnici u igri (civili, posmatrači, organizacioni tim, moderatori)

4) Airsoft igrači snose punu odgovornost za predstavljanje Airsofta u javnost.

5) Airsoft igrači na Airsoft sceni Srbije mogu nastupati individualno (freelancer-i), udruženi u timove

(tj udruženja), ili udruženi u saveze više udruženja i/ili pojedinaca.

 1. Airsoft replike

Značenje reči Airsoft upućuje na replike pravog oružja sa niskom energijom za ispaljivanje kuglica od

veštačkih materijala. Airsoft replike su replike pravog oružja, ali se po funkcionalnosti i konstrukciji u

potpunosti razlikuju od pravog oružja i ni na koji način se ne mogu prepraviti u pravo oružje jer su

načinjene od potpuno drugačijih materijala. Isključivo je dozvoljeno korišćenje replika za ispaljivanje

6mm plastičnih (ili Bio-razgradivih) kuglica, proizvedenih u serijskoj proizvodnji, ili opremljenih istim

mehanizmima.

1) Zabranjene su Airsoft replike koje ispaljuju kuglice prečnika 8mm.

2) Dozvoljeno je modifikovanje replika samo ako se ne menja njihova polazna namena i uloga.

Ukoliko niste sigurni za neku modifikaciju da li je dozvoljena ili nije, konsultujte Savez.

3) Dozvoljena je nadogradnja replika dodacima koji su predviđeni za odredjeni tip replike npr taktički

sistemi kačenja dodataka tzv RIS (za baterijske lampe, rukohvate, kućišta baterija, dodatne nišanske

sprave i sl).

4) Bilo kakvo drugo oružje je takođe zabranjeno (vazdušne puške, startni pištolji, vatreno oružje i

svako drugo oružje koje ne spada u Airsoft replike).

 1. Energija ispaljivanja

Automati i

jurišne puške..........................................................................................400 fps snage  1,48J

Puškomitraljezi

i mitraljezi...............................................................................................450 fps snage  1,85J

Precizne

puške / DMR...........................................................................................500 fps snage 2,3J

Snajperske

puške......................................................................................................600fps snage 3,3J

 1. Nišanske sprave

Dozvoljene su sve vrste nišanskih sprava osim laserskih. Detaljnije o kategorijama airsoft replika u

tački 5.


 1. PRAVILA LIČNE BEZBEDNOSTI

  1. Zaštita za oči

Obavezno-ali OBAVEZNO  je nošenje zaštitnih naočara od dolaska na susret, na celom terenu na kojem se susret  održava, i tokom celog susreta, kako za igrače tako i za sve posmatrače, fotografe i ostale civile.

Skidanje zaštitnih naočara za vreme susreta je NAJSTROŽIJE ZABRANJENO!  

Pucanje u lica bez zaštite za oči je NAJSTROŽIJE ZABRANJENO! U slučaju da se na terenu nađe lice bez adekvatne

zaštite za oči, igra se momentalno zaustavlja!

 1. Zaštita za lice

U zgradama i zatvorenim prostorima tzv. CQB igrama, preporučljivo je nošenje zaštite za lice. Zaštita

za lice treba pružiti potpunu zaštitu lica, ili najmanje zaštitu zuba učesnika. Na susretima nije obavezna

ali se svakako preporučuje.

 1. Obeležavanje pogođenih igrača

Marama narandžaste ili crvene boje (min 40x40cm) za istupanje iz igre (kill-rag) je obavezna za sve

Airsoft igrače.

 1. Obeležavanje moderatora i posmatrača

Osobe koje ne učestvuju u igri a mogu da se nađu na terenu:  organizatori, moderatori, fotografi, itd, su

obavezni da uz propisanu zaštitnu opremu nose i fluorescentni prsluk žute boje. Izuzetak su “in game”

moderatori ali i oni moraju nositi karakteristično obeležje sa kojim su upoznati svi.  

 Gađanje osoba koje su jasno obeležene i nisu učesnici igre je najstrožije zabranjeno. Organizator igre može da ograniči broj gledalaca i njihovo kretanje. Fotografi , kamermani svoji m aktivnostima na terenu ne smeju nikako da

remete igru!!

 1. Ostala zaštitna oprema

Za smanjenje bilo kakvih povreda preporučljivo je da se ostavlja što manje nezaštićenih delova tela.

Uniforma, rukavice, kape ili kacige, udobna obuća sa visokom sarom, štitnici za kolena i laktove se

preporučuju.

 1. 3.6 Pirotehnika

Upotreba pirotehničkih sredstava je zabranjena osim dimnih uložaka koji su dozvoljeni.

 

 1. Nezgode

Ukoliko u toku igre dođe do nezgode za koju je potreban medicinski tretman, igru odmah prekinuti i

obavestiti organizatora susreta!

 1. BEZBEDNO RUKOVANJE REPLIKAMA

Airsoft replikama je dozvoljeno samo gađanje u određenu metu, nasumično opaljivanje nije bezbedno i

stoga je nastrožije zabranjeno. Gađanje u igrače koji su van igre a vidno su i propisno obeleženi kao i u

vidno obeležene posmatrače je takođe NAJSTROŽIJE ZABRANJENO.

Truditi se da se prema replikama ophodi kao da su pravo oružje, a u skladu sa time se uvek i

ponašati.

 1. Transport replika

Airsoft replike se transportuju ispražnjene i zakočene, odvojene od municije koja se koristi za iste, i

tako da neovlašćena lica ne mogu da dođu do njih. Predlaže se i odstranjivanje baterije prilikom

transporta i odlaganja.

Predlaže se ispuštanje pogonskog gasa pre transporta kod replika koje rade na gas. Replike

obavezno transportovati u adekvatnoj torbi ili kutiji.

 1. Na susretima

Pre početka susreta i uvek van igre obavezno je korišćenje zaštite koja je ugrađena u replike. Replika

treba biti zakočena uvek kad se ne gađa meta.

 1. Stavljanje okvira

Samo po početku igre a na zahtev organizatora dozvoljeno je stavljanje okvira u repliku.

 1. Bezbedno opaljivanje

Gađanje van igre je dozvoljeno isključivo na mestu koje je propisano od strane organizatora susreta, u

bezbednom pravcu.

 1. Rukovanje replikom

Replikom rukovati uvek kao da je napunjena. Kada god je moguće cev replike uperiti u bezbednom

pravcu, nikako ne mahati replikom prema ostalim učesnicima. Pre opaljivanja, proveriti pozadinu

gađanog objekta.

Prst spuštati na obarač samo u slučaju da imamo metu na vidiku, u svim ostalim slučajevima prst držati

dalje od obarača.

 1. Vađenje okvira

Po završetku igre, bez posebnog naglašavanja izvaditi okvir, u bezbednom smeru opaliti jedinačno

nekoliko puta i zakočiti repliku.

 1. Replike i Alkohol

Najstrozije Zabranjeno je korišćenje replika u alkoholisanom stanju ili pod uticajem bilo kakvih psihoaktivnih

supstanci.

 1. Gađanje životinja

Airsoft replikama je najstrožije ZABRANJENO gađati bilo kakve životinje!

 1. MERENJE ENERGIJE I BRZINE PROJEKTILA

  1. Energija i brzina

Merenje snage replika tj brzine kuglica se vrši uređajem koji se naziva hronometar a samo merenje se naziva „hroniranje“. Na airsoft sceni Srbije ovo merenje se vrši

isključivo sa kuglicama od 0,5 g. I primenjuje se tabela predhodno pomenuta za dozvoljene brzine I snage  BB kuglice 

maksimalne dozvoljene brzine i energija projektila se NE SME PREKORAČITI

Dozvoljeno je odstupanje od +5fps zbog moguće merne greške samog uređaja i varijacija u težini

kuglica.

Gasne replike (HFC-134a, green gas, Ugljen dioksid, itd.) se mere na licu mesta, sa gasnim

kontejnerima na temperaturi okoline. 


 1. KATEGORIJE AIRSOFT REPLIKA

Airsoft replike oponašaju izgled i funkciju pravog naoružanja i u tom smislu se treba truditi da replika

liči na konkretno oružje po kom je rađena. Replika ulazi u određenu kategoriju prema onome šta

oponaša u realnom životu. Airosft replike se po snazi projektila svrstavaju u sledeće kategorije: pištolji,

automati i jurišne puške, mitraljezi, DMR i snajperi.

Igranje replikama u zatvorenom prostoru dozvoljeno je samo za kategorije: pištolji i automati i jurišne

puške, i za njih je u zatvorenom prostoru obavezna isključivo jedinačna paljba. Rafalna paljba u

zatvorenim prostorima dozvoljena je isključivo replikama koje i maju snagu ispod 300FPS. I snagu ispaljivanja projektila ispod 1 j, prilikom organizovanja susreta  AST Bukuljci zadrzavaju parvo da ova pravila primene ili promene u skladu sa trenutnim stanjem na samom susretu.

“Jurišne puške”.

 1. Jurišne puške

U ovu kategoriju spadaju sve vrste replika jurišnih pušaka (AK-47, Famas, G36, HK416, M4A1, SA80,

SIG550, Steyr AUG...) sa okvirom u koji staje najviše 500 kuglica. Dozvoljeno je dejstvovanje iz

pokreta.

Maksimalna dozvoljena brzina kuglice na izlazu iz cevi........................................................do 400fps-a

Ograničenja

1) Minimalno rastojanje za rafalnu paljbu je 10m.

2) Zabrana korišćenja rafalne paljbe u zatvorenim prostorijama.

3) Zabrana korišćenja okvira velikih kapaciteta sa motorom (drum mags).

 1. Puškomitraljezi i mitraljezi

U ovu kategoriju spadaju replike automatskog oružja za podršku sa obaveznim okvirima velikog

kapaciteta (M60, M249, M240, RPK, RPD, PKM, MG36, MG42, HK21...) bez ograničenja na broj

kuglica u okviru. Obavezne su nožice tj bipod.

Maksimalna dozvoljena brzina kuglice na izlazu iz cevi........................................................do 450fps-a

Ograničenja:

1) Minimalno rastojanje za dejstvovanje je 20m.

2) Zabrana korišćenja u zatvorenim prostorijama, ali je dozvoljeno gađanje iz zgrade ka van i obratno

uz poštovanje minimalnog propisanog rastojanja od 20m.

3) Zabranjeno je pucanje u pokretu (stojeći,klečeći ili ležeći stav)

 1. Precizne puške / DMR

U ovu kategoriju spadaju replike bazirane na jurišnim puškama ali prilagođene za precizno i brzo

dejstvovanje (SVD, HK417, SR-25, G3, L129A1, M14, SDM-R, SAM-R, MK14 EBR...) na nešto

većim udaljenostima od jurišnih pušaka ali koje su ipak manje od udaljenosti na kojima se koriste

snajperi. Replike u ovoj kategoriji moraju imati optički nišan, onemogućenu funkciju rafalne paljbe i ne

smeju

biti kraće od 95cm. ZABRANJENO je ispaljivanje druge kuglicu dok je prva u letu.

Maksimalna dozvoljena brzina kuglice na izlazu iz cevi........................................................do 500fps-a

Ograničenja

1) Minimalno rastojanje za dejstvovanje je 20m.

2) Obaveza postavljanja optike sa minimum 3x uvećanjem

3) Zabrana korišćenja u zatvorenim prostorijama, ali je dozvoljeno gađanje iz zgrade ka van i obratno

uz poštovanje minimalnog propisanog rastojanja od 20m.

4) Zabranjeno je pucanje u pokretu (stojeći,klečeći ili ležeći stav)

5) Obaveza upotrebe pomoćnog oružja (sidearm) na rastojanji ma manji m od 20m.

6) Zabranjeni okviri velikog kapaciteta (HI-Cap)

6.5 Snajperske puške (Bolt Action)

U ovu kategoriju spadaju replike snajperskih pušaka isključivo sa jedinačnom paljbom i ručnim

natezanjem mehanizma (opruga ili gas). Moraju i mati optički nišan minimalnog uvećanja 3x i

preporučuju se nožice.

Maksimalna dozvoljena brzina kuglice na izlazu iz cevi........................................................do 600fps-a

Ograničenja

a) Minimalno dozvoljeno rastojanje za dejstvovanje je 30m.

b) Zabrana ispaljivanja kuglice dok je prethodna još uvek u letu. c) Obaveza postavljanja optike sa

minimum 3x uvećanjem.

d) Zabrana korišćenja u zatvorenim prostorijama, ali je dozvoljeno gađanje iz zgrade ka van

i obratno uz poštovanje minimalnog propisanog rastojanja od 30m . e) Obaveza nošenja i upotrebe

pištolja na rastojanji ma manjim od 30m.

 1. Bacači granata i podcevni bacači granata

Bacači granata imaju mogućnost ispaljivanja velikog broja kuglica istovremeno. U gasnoj su izvedbi i

primaju 40mm „granate“. Igračima je dozvoljeno da nose jedan bacač, posebno ili namontiran na

repliku. Dozvoljeno je korišćenje samo onih replika koje koriste kuglice prečnika 6mm. Mogu se

koristiti i u bliskoj borbi.

Ograničenja:

a) Zabranjeno ih je montirati na oružje za podršku, DMR-ove i snajpere.

 1. Mine i granate

Dozvoljene su dimne bombe i zavese, airsoft granate i minobacači (izbacuju kuglice pomoću opruge ili

gasa) sa sertifikatom od proizvođača, ali nikako suzavci ili slično. Dozvoljeno je korišćenje mina i

raketa sa elektronskom signalizacijom aktivacije (svetlosni ili zvučni signali aktivacije).

Ograničenja:

a) Zabranjeno je korišćenje raznih gasnih i pirotehničkih naprava za rasipanje kuglica u kućnoj izradi.

PAŽNJA! Igrači moraju da budu stanju da ocene razdaljinu, i da je se pridržavaju (kolika je slika

prosečne osobe gledajući kroz nišan na traženoj razdaljini). Preporučuje se vežbanje ovih stvari, da se

oko navikne!


 1. OSNOVNA PRAVILA IGRE

  1. Pogoci

Bilo koji pogodak u telo, bilo koji deo opreme ili repliku smatra se pogotkom. Pogodak od strane

saigrača ( friendly fire ), kao i pogodak kroz zaklon ili rastinje takodje se smatra pogotkom. Pogodak

od odbijenih BB-a se NE smatra za pogodak. Pogodak u odložene delove opreme se ne smatra za

pogodak ( npr. naslonjena replika na drvo, ili odloženi ranac … ). Ekvivalent pogotku je slučaj kada se

protivnički igrač prišunja i prostim dodirom ruke eliminiše igrača ( silent kill ).

 1. Signaliziranje pogotka

Pogođeni igrač istog trenutka prestaje sa borbom, uz verbalnu signalizaciju (glasnim uzvikom

„Pogođen ili HIT“) DIŽE RUKU a repliku stavlja u nepreteći položaj i odmah potom signalizira

stavljanjem fluorescentnog narandžastog ili crvenog prsluka / marame na glavu. Mora postojati i

vizuelna i glasovna potvrda, samo jedna vrsta signala se ne smatra za signaliziranje i dozvoljeno je

dalje dejstvo po igraču! 

Kod tihe eliminacije, nije dozvoljeno bilo kakvo signaliziranje o eliminaciji!

 1. Ulazak u igru i izlazak iz igre

nakon pogotka igrač spušta repliku u neborbeni položaj, diže je iznad glave ili obesi o remen, zatim

stavlja na glavu maramu, ili fluorescentni prsluk. Igrač zatim najkraćim putem napušta teren ( ukoliko

pravila ne odrede to drugačije ). Marama ili prsluk se moraju nositi sve vreme do izlaska sa terena. U

bliskim borbama ili na zatvorenom prostoru obavezno je sve vreme signalizirati pogodak, na glas i sa

jasno podignutim rukama, ukoliko gestovi igrača u potpunosti ne ukazuju na to da je pogođen,

dozvoljeno je dalje dejstvo po igraču! Zabranjeno je dejstvo po igračima koji jasno signaliziraju da su

pogođeni, kao i njihovo korišćenje kao zaklon! Teren se napušta sa povećanim oprezom da taj igrač ne

bi postao meta ili nečiji zaklon. U slučaju potrebe moguće je i kraće zadržavanje na određenom mestu

ukoliko igrač proceni da ce time ponajmanje uticati na igru. U zatvorenim prostorijama potrebno je

prekinuti igru ukoliko je to jedini bezbedan način da pogođeni igrač napusti igru, u tom slučaju

potrebno je glasno najaviti izlazak uzvikom „izlazim“, nakon čega je zabranjeno bilo kakvo

dejstvovanje do momenta bezbednog udaljavanja igrača sa terena. Pravila za vraćanje u igru određuju

organizatori susreta. U slučaju bilo kakvog tehničkog problema, potrebno je po propisanim pravilima

napustiti teren

 Nakon otklanjanja problema vraćanje u igru treba da izgleda kao u slučaju

ispadanja usled pogotka( ukoliko pravila predviđaju povratak u igru ). Zamena baterije ne spada u

tehnički problem, i omogućena je zamena baterije na samom terenu, naravno ukoliko je moguća u

kratkom vremenskom roku, stoga nije potrebno napuštanje igre!

 1. Komunikacija

Nakon signaliziranja pogotka ZABRANJENO je odavanje bilo kakvih informacija daljim učesnicima u

igri, niti pokazivanje položaja protivničkih igrača gestikuliranjem! Umesto toga neka se usredsredi na

signaliziranje o svom ispadanju, ovo posebno važi za igre u kojima učestvuje medik! Igrači

suprotstavljenih strana ne bi trebali međusobno da komuniciraju u toku igre, naravno osim u

slučajevima kada je to bitno za dalji razvoj igre ili je bitno preneti neku informaciju od velikog značaja

( nezgoda, informacija od organizatora ... ). SVADJA I RASPRAVE BILO KAKVE VRSTE SU

NAJSTROŽIJE ZABRANJENE!! Nema mesta bilo kakvim dobacivanjima o priznavanju ili

nepriznavanju pogotka!

 1. Radio komunikacija

Radio komunikacija: Dozvoljena je upotreba isključivo PMR radio prijemnika-odašiljača. Poželjno je

Što manje i što sažetije koristiti frekvenciju dodeljenu timu, dovoljno je javiti ime, poziciju i kratak

izveštaj o situaciji.

 1. Poziv na predaju

Isključivo se onda može primeniti ukoliko se igrač, neprimećen, približi protivničkom igraču sa leđa ili

sa boka, dovoljno blizu da pogodak nije nikakav izazov. Poziv mora biti glasan, jasan i da

nedvosmisleno upućuje na predaju, ( ruke u vazduh, predaj se, baci oružje … ). Ukoliko se protivnički

igrač preda, istog trenutka signalizira pogodak I napušta igru. U slučaju da se ne povinuje

DOZVOLJENO je pucati u tog igrača. U situaciji kada prilazimo protivničkom igraču od napred, ili

ako je iza zaklona i ne postoje uslovi za siguran pogodak, ili ukoliko je veći broj protivničkih igrača,

ZABRANJENO je pozivanje na predaju.

 1. Tiha eliminacija (SILENT KILL)

Izvodi se kada jedan učesnik drugog IZNENADI, prišunja se i potapše tri puta ISKLJUČIVO strane ili

sa leđa u bilo koji deo opreme i izgovori „Silent Kill“. Igrač koji je na taj način izbačen se ne može

izlečiti i nema pravo dizati nikakvu buku i mora tiho otići u zonu regeneracije (respawn zone).

 1. Zabrana gađanja na slepo (BLIND SHOT)

Gađanje replikom bez kontrole i vizuelnog kontakta sa metom naziva se gađanje naslepo ( BLIND

SHOT ) i ono je ZABRANJENO. Igrač mora imati liniju gledanja sa svojom metom , mora videti u šta

puca i mora kontrolisati vatru ( paziti da kuglice idu u pravcu u kom je meta ). Ovo se posebno odnosi

na gađanje replikom iza ćoška ili iznad / ispod zaklona. Ako ne možeš da vidiš gde pucaš – nemoj

pucati. Ako nisi siguran u šta pucaš - nemoj pucati.

 1. „Bang Bang“ pravilo

Kada nam na nišan “izleti” ili se prikrademo nekom protivničkom igraču dovoljno je da mu kažemo

GOTOV SI ili BANG BANG i da ga izbacimo iz igre. Pravilo se uglavnom primenjuje kada imamo

siguran pogodak i kada smo na maloj udaljenosti od protivnika da bi izbegli nepotrebna napucavanja i

povrede. Igrač može biti izlečen. Pravilo ne važi kada se sretnu dva neprijateljska igrača i u sto vreme

primete jedan drugog. Ne može se istovremeno zvati BANG BANG.

 1. Zabrana fizičkog kontakta

Svaki fizički kontakt sa drugim igračima, ukoliko nije silent kill ili predviđen od organizatora zbog

scenarija, je strogo zabranjen.

 1. Komandni lanac

Svi igrači su dužni da tokom igre poštuju komandni lanac i slušaju bez pogovora komadanta

strane/frakcije (Coammanding Officer C.O.) i svog vođu tima (Team leader TL). Komandni lanac

određen pre početka sustreta od strane organizatora/moderatora mora se poštovati. Određivanje

komandnog lanca može biti prepušteno samim učesnicima i kada se odredi, mora se poštovati.

Komandanti imaju pravo zatražiti od moderatora da isključe sa susreta osobu/tim za koju misle da

namerno ne sluša naređenja

 1. Dejstvovanje kroz prepreke

  1. Prepreke

Zabranjeno je dejstvovanje kroz prepreke, kroz otvore manje od 40X40 cm, takvi pogoci se ne priznaju

Pogoci kroz prepreku gde su otvori manji od 40x40 cm nije potrebno priznavati, kao I rikoset,

Dozvoljeno je gledati kroz prepreke koje ima manje otvore ali nije dozvoljeno dejstvovanje

 1. Rastinje

Dejstvovanje kroz retko  rastinje  gde su pogoci ostvareni punom svojom snagom  su dozvoljeni I potrebno je takve pogotke priznavati,  nikako se retko rastinje ne sme smatrati punom preprekom.

Gusto rastinje I drvece nece dozvoliti da se BB probije do mete pa tako i nece biti cistog pogotka

ZABRANJENO je korišćenje trenutno pogodjenog saigraca ili moderatora kao prepreka I takav igrac ce moderator udaljiti sa terena kao pogodjenog ukoliko  se igrac sakrije iza pogodjenog igraca ili moderatora tokom dejstvovanja na njega 1. DOPUNSKA PRAVILA  ( UČESTVOVANJE NA SUSRETIMA, OGANIZOVANJE SUSRETA ) 

 

 1. Učestvovanje na susretima, ponašanje članova 

  1. Odazivanje na poziv organizatora

Članovi AST Bukuljci samostalno odlučuju o učestvovanju na susretima, Team leader predlaze I iznosi dobijene pozive, članovi glasanjem

 1. odlučivanjem vecine se odlučuje o učešću na susretima

Nakon izglasavanja Team leader obavestava organizatora o učešću, brojnom stanju  ili o odustajanju od istog

Učešće  ne moze biti prisiljeno ili zabranjeno članovima udruzenja, osim u slučajevima kada član ne poštuje osnovna pravila o Airsoft u ili ne poštuje pravila postavljena od strane organizatora

 

 1. Dolazak na susret

PREPORUKA: Poželjno je na susret ili trening doći u civilnoj ili polucivilnoj odeći. Presvuci se na licu mesta

Odmah po  dolasku na teren staviti zastitne naočare I bez njih se nikako ne kretati po celom terenu, kako pre, tokom I posle igre, ( Brifing, debrifing) 

Replike se odlazu  u ne borbeni polozaj, bez ubačenog okvira, okvir nikako ne sme biti u replici do početka igre.

Organizator propisuje koji se okviri mogu koristiti a koji ne ( na nekim susretima zabranjena je upotreba HI CAP okvira) dozvoljen je samo MID CAP okvir. 

Pristupa se hroniranju replika sa okvirom van replike,  svi članovi tima Bukuljci istovremeno pristupaju hroniranju. 

-zabranjeno je doalziti na susrete u vidno alkoholisanom stanju, koristiti alkohol pre  I za vreme igre, nakon zavrsenog Gejma se isti moze koristiti uz poštovanje   kultrurnih I moralnih načela. 

Članu koji  prekrši ova pravila neće biti dozvoljeno da učestvuje na susretu..

Brifingu prisustvuje TL ilia ko to proctor zadovoljava deo tima ili kompletan tim. Nakon brifiga Tim pravi strategiju I u skladu sa njom se ponaša prilikom gejma. 

Svaki član je dužan da poštuje osnovna pravila ponašanja I osnovna pravila o airsoftu I u slučaju kršenja istih se mora udaljiti sa daljeg učešća u susretu

 1. Nošenje oznaka

PREPORUKA: Preporučuje se da svi airsoft igrači nose vidno istaknuta obeležja tima kome pripadaju

kao i svoje ime/nadimke ili samo i me/nadimke ako su freelancer-i.

 1. Verbalni sukobi

Najstrože je zabranjeno bilo kakvo psovanje, vređanje po bilo kojoj osnovi kao i bilo kakav vid

verbalnog i fizičkog sukoba.

Na terenu nema rasprave, ukoliko mislite da ste oštećeni pozovite

moderatora da razreši situaciju, prijavite problem svom TL ili saopštite problem na debrifingu. Ukoliko

moderatora ili TL nema u blizini a mislite da neko krši ovo pravilo, stavite killrag na glavu,

priđite problematičnom igraču i pitajte ga za ime/nadi mak i ime tima i potražite najbližeg moderatora.

Ukoliko problematični igrač ne želi da vam da bilo kakav podatak, imate pravo da ga slikate i njegovu

sliku da prosledite moderatorima

 1. Kultura igranja - Fair Play

Dužni ste poštovati pravila Fair Play-a! Ukoliko mislite da ste pogođeni ali niste sigurni, uvek

proglasite pogodak.

 1. Pravila oblačenja – Dress Code

Propisuje se od strane organizatora i mora se poštovati. Svako narušavanje dress code ima za posledicu

izbacivanje osobe ili celog tima iz igre, gde god da je igra. Svaki tim i TL je dužan da primenjuje dress

code.

 1. Kontrola propozicija od strane TEAM LIDERA 

Prilikom dolaska na susret Team leader proverava da li su svi kriterijumi organizatora ispunjeni, ukoliko utvrdi da bilo ko uključujući I TL ne ispunjava uslove MORA SE  se udaljiti sa učešća ili nastojati da se nepravilnosti isprave pre početka ako je to moguće. 

 

 1. ORGANIZACIJA SUSRETA

  1. Kalendar susreta

Svi timovi moraju poštovati jedinstven kalendar susreta. Organizator mora najaviti svoj susret

minimum mesec dana unapred u jedinstveni kalendar susreta. Razlika između dva najavljena susreta ne

sme biti manja od dve nedelje.

 1. Najava

Organizator mora najaviti sve detelje u vezi susreta, tip susreta (MilsSim, CQB..) posebna pravila,

mape, uputstvo o dolasku na teren, vreme trajanja, visinu kotizacije ako je ima, broj igrača, dress code,

podelu PMR kanala, lanac komande, itd.

 1. Bezbednost

Susret se mora organizovati u skladu sa pravilnikom o bezbednosti. Ukoliko se utvrdi da nisu svi uslovi

iz ovog pravilnika ispunjeni, susret se ne sme održati. Svako otkazivanje susreta mora biti zvanično

objavljeno a uplaćene kotizacije se u tom slučaju vraćaju svim uplatiocima.

 1. Odgovornost

Organizator nije odgovoran za fizičke povrede učesnika ukoliko je teren pravilno obezbeđen i ako je

ispoštovan pravilnik o bezbednosti. Organizator takođe nije odgovoran za ličnu svojinu učesnika.

 1. Hroniranje

Na svakom susretu se mora izvršiti hroniranje, isključivo sa 0,25 kuglicama. Susret ne može da počne

dok svi igrači ne prođu hroniranje.

 1. Dužnosti na terenu

Organizator mora biti minimum 1 sat na terenu pre nego što počne igra. Ostale važne dužnosti:

PRE SUSRETA

- Pravljenje safety zone

- Provera lične bezbednosti (naočare)

- Hroniranje

- Informisanje učesnika o pravilima

- Prebrojavanje učesnika

- Određivanje strana

- Objašnjavanje posebih pravila

- Upoznavanje sa terenom

 1. POSLE SUSRETA

 

- Proglašenje kraja susreta

- Rešavanje spornih situacija i pritužbi

- Objavljivanje rezultata

- Skupljanje otpada I ostalog smeća

- Skupljanje propseva i rekvizita 1. Kršenja pravila i kazne

  1. Kaznena politika

Cilj pravilnika je  da kaznenom politikom edukuje i omogući stvaranje pogodnog okruženje za kvalitetno

igranje airsofta po principu prvo upozori, objasni gde je napravljena greška pa onda tek kažnjavaj. Sva

kršenja pravila će se deliti prema tome gde su se desila (na terenu ili van njega) i prema kategoriji

(lakša i teža) i u zavisnosti od toga će povlačiti odgovarajuće sankcije.

 1. Kršenja pravila na terenu

Za poštovanje i sprovođenje pravila na terenu odgovorni su moderatori. 

Svaki moderator ima pravoprvo da opomene a zatim i da kazni pojedinca ili čak i ceo tim. 

NAJSTROŽE JE ZABRANJENO

raspravljanje sa moderatorom i dovođenje u pitanje izrečene odluke.

 1. Kazne koje može moderator da donese su:

1) Opomena

2) Vraćanje u respawn

3) Vremenska suspenzija (na sat, dva ili tri)

4) Isključenje sa susreta

Kazne  za ponovljanje prestupa su:

1) Opomena

2) Zabrana učestvovanja na susretima 3, 6 ili 12 meseci.

3) Isključenje člana uz doživotnu zabranu učešća na susretima  na Kojima gostuje I organizuje AST Bukuljci

Svako teže kršenje pravila moderator je dužan da po završetku susreta objavi na debrifingu 

 1. Kršenja pravila van terena

Airsoft igrači snose punu odgovornost za svoje ponašanje van terena kao i za predstavljanje airsofta

široj javnosti. U zavisnosti kakav je prekršaj napravljen (izvršavanje prekršajnih ili krivičnih dela,

postavljanje neprimerenog sadržaj na internetu, vređanje drugih igrača, fizičko ili psihičko

uznemiravanje, povređivanje životinja, 

 

 1. POJMOVNIK

AEG - Automatic Electric Gun - replika koja uz pomoć baterije i elektromotora ispucava kuglice. AEP

- Automatic Electric Pistol - pištolj na bateriju i elektromotor, ispucava oko 2 kuglice u sekundi. BB -

Ball Bearing - Plastične kuglice prečnika 6mm koje se koriste kao municija u airsoftu.

BOLT ACTION - puška koja radi na principu opruge, potrebno ručno repetirati nakon svake ispaljene

kuglice, kao i na većini pravih snajperskih pušaka.

CQB - Close Quarters Battle - tip terena za blisku borbu, u većini slučajeva se sastoji od kompleksa

napuštenih zgrada.

DMR - Designated Marksman Rifle - Replika koja ima više FPS-a od jurišne replike i koja sme pucati

samo pojedinačno. Cilj je i mati što približniju repliku po izgledu kao u pravom životu.

FPS - Feet Per Second - brzina kojom kuglica (BB) izlazi iz replike.

GBB - Gas BlowBack - Gasne replike sa trzajem zatvarača.

HIGH-CAP - High Capacity - Okviri visokog kapaciteta - obično od 300 do 600 kuglica

HOPUP - Deo mehanizma replike koji pomaže da kuglica ima dužu i ravniju putanju uz pomoć "felša"

koju pravi nad kuglicom.

LARP - Live Action RollPlay - glumljenje uloga u airsoftu (npr. stanovnici sela)

LOADOUT - Oprema, uniforma i replike (sprema) koju nosi tim ili pojedinac pokušavajući da simulira

prave vojno/policijske jedinice. Loadout može biti i potpuno svojstven, ne mora da simulira nikakve

jedinice.

LOWCAP - Low Capacity - Okviri niskog kapaciteta - u proseku od 30-80 kuglica

MASH - Mobile Army Surgical Hospital - Mobilna bolnica - mesto za respawn igrača

MGRS - Military Grid Reference System - Koordinatni sistem koji se najviše koristi u MilSim

tipovima igre.

MIDCAP - Medium Capacity - Okviri srednjeg kapaciteta - u proseku od 80 do 190 kuglica

MILSIM - Military Simulation - Vojna simulacija - tip igre u airsoftu RESPAW N - Mesto sa kojeg

igrači kada su pogođeni ponovo ulaze u igru ROF - Rate Of Fire - Broj kuglica koju replika ispuca u

jednoj sekundi W OODLAND - Šumski tip terena